go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 494 kişi  19 Nis 2019 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

power

 
f. güç sağlamak
i. güç, enerji
 • Numerous ancient culture all over the globe agree that Atlantis possessed a power source ofsome kind more powerful than steam,than--than coal.
  Tüm dünyadaki çok sayıdaki eski kültür Atlantis'in buhardan, kömürden daha güçlü bir tür kaynağa sahip olduğu konusunda anlaşmışlardır.
 • We are now doing everything in our power to apprehend and identify the gunmen.At the moment,no progress has been made.
  Şu an için tetikçiyi tanımlamak ve yakalamak için elimizden gelen yapıyoruz. Henüz bir ilerleme kaydedemedik.
 • The chief function of the city is to convert power into form, energy into culture, dead matter into the living symbols of art, biological reproduction into social creativity.
  Lewis Mumford
  Şehrin en baş fonksiyonu gücü şekle, enerjiyi kültüre, çözümsüz sorunu sanatın yaşayan sembollerine, biyolojik üremeyi sosyal yaratıcılığa çevirmektir.
 • The system eliminate the weak and concentrate more power among the strongs. Recession and the unemployment. it brings has both advantages and drawbacks.
  Sistem güçsüzü yok edecek ve güçlüler arasıda daha fazla yoğunlaşacak. Durgunluk ve işsizlik. Bunun hem avantajı hem de engeli var.
 • He thought mankind would use the power of the crystal for destruction.But look around you. The Heart of Atlantis has let us rebuild our city.
  O, kristalın gücünü insanlar tahrip için kullanacaklarını düşünmüş.Ama etrafına bak. Atlantis'in Kalbi bize sehrimizi yeniden inşa etmemize yardımcı oldu.
 • Grasp that power and learn to control it.
  O gücü ele geçir ve onu kontrol etmeyi öğren.
 • Ultimately the flames of war consumed both worlds. Seduced by the power of the sword, Heug-un lost his self-control.
  Nihayetinde savaşın alevleri, iki dünyayı da tüketti. Kılıcın gücüne kapılan Heug-un kendi kontrolünü kaybetti.
 • Why do you look at relationships as a power struggle?
  Neden ilişkilere, "güç mücadelesi" gibi bakıyorsun?

 • They tried to control that power at the government's request.
  Hükümetin talebi uyarınca bu gücü kontrol etmeye çalıştılar.
 • Whoever is new to power is always harsh.
  Aeschylus
  Herkim çalıştırmak için yeniyse her zaman kırıcıdır.
 • The sun's power here is immense. As the tide recedes and the remaining flood water evaporates.
  Güneşin buradaki gücü oldukça büyük. Dalgalar geri çekildikçe kalan taşkın suları buharlaşıyor.
 • If the power goes out, business stops... whether you sell roses or you're a big manufacturer.
  Eric Johnston
  Güç işi bırakırsa ,iş durur...ister güller sat istersen büyük bir imalatçı ol.
 • But the lover's power is the poet's power. He can make love from all the common strings with which this world is strung.
  Amelia Barr
  Fakat aşığın gücü şairin gücüdür.o,Dünyanın takıldığı tüm ortak çalgılardan aşkı yapabilir.
 • I'm asking that if he turns out to have power like Akira's like you said will we be able to control it?
  Eğer dediğin gibi onda Akira’nınki gibi güç varsa biz onu kontrol altına tutabilecek miyiz? diye soruyorum.
 • If these moves are complimented with the Power Glove it can destroy everything in its path. Bear this in mind.
  Eğer bu hareketler Güç Eldiveni ile tamamlanırsa, bu yol üzerindeki her şeyi yok edebilir. Bunu aklında tut.
 • Is that how you saw your parents' relationship, as a power struggle?
  Ebeveyninden böyle mi gördün? Güç mücadelesi mi?

 • I know how to restore the balance of power with Chelsea.
  Chelsea ile olan güç dengemizi nasıl düzelteceğimi biliyorum.

 • The power input and output is fine at this stage.The output drops to nothing at stage three.
  Bu seyiyede güç veri girişi ve çıktısı iyi. 3. seviyede çıktı azalmıyor,.
 • It is the power that binds us.
  Bu bizi birbirimize bağlayan güçtür
 • You did everything in your power to break us up. Don't you dare tell me about friendship.
  Bizi ayırmak için elinden gelen herşeyi yaptın. Bana dostluktan bahsetmeye cüret etme!

1,645 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2019