go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 453 kişi  26 Kas 2020 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

Gramer

1.My/his/their Possessive Adjectives (Sahiplik sıfatları) (56 test sorusu) video
2.Am is are (102 test sorusu) video
3.Present Continuous Tense / Şimdiki Zaman (202 test sorusu) video
4.In/at/on/into/out of (26 test sorusu)
5.Simple Present Tense / Geniş Zaman (199 test sorusu) video
6.Have-has (97 test sorusu) video
7.To... & for... (için) (54 test sorusu) video
8.Would like-would you like (35 test sorusu)
9.Asking people to do things: Can you? Could you? Would you? Will you? (100 test sorusu) video
10.There is there are (103 test sorusu) video
11.Was were (100 test sorusu) video
12.Simple Past Tense / Geçmiş Zaman (199 test sorusu) video
13.Get (almak) fiilinin kullanımları (get into/out of) (52 test sorusu)
14.Past Continuous Tense / Şimdiki Zamanın Hikayesi (201 test sorusu) video
15.Can-can't (26 test sorusu) video
16.Must mustn't (25 test sorusu) video
17.Going to Future Tense (Gelecek Zaman) (200 test sorusu) video
18.Future Tense (gelecek zaman-will) (199 test sorusu) video
19.Adverbs-zarflar 1 (well-badly-slowly) (51 test sorusu)
20.Present Perfect Tense Present Perfect Continuous Tense (202 test sorusu) video
21.Past Perfect Tense Past Perfect Continuous Tense (199 test sorusu) video
22.There was/were there has/have been there will be (100 test sorusu)
23.It is/it was (50 test sorusu)
24.Tenses/Tüm zamanlar (29 test sorusu)
25.Could vs can TR (25 test sorusu) video
26.Possibility-certanity: may, might, could, must (106 test sorusu) video
27.Should vs must (26 test sorusu) video
28.Have to has to (26 test sorusu) video
29.Need (25 test sorusu) video
30.Ought to/ had better /should (25 test sorusu) video
31.How long does it take.... (50 test sorusu)
32.Advise/allow/convince/ask/expect/beg/cause/require/warn (153 test sorusu) video
33.I don't know if TR (100 test sorusu) video
34.I don't know why TR (203 test sorusu) video
35.After, before, when, until, as soon as - Time Clauses (200 test sorusu) video
36.A lot much many (53 test sorusu) video
37.A lot of, lots of, much, many, too much, too many (50 test sorusu)
38.Little few a little a few (50 test sorusu) video
39.All of, some of, none of, one of, both of, neither of (50 test sorusu) video
40.Might (25 test sorusu) video
41.Modals/Tüm Modallar (13 test sorusu)
42.May may not (25 test sorusu) video
43.Imperative-emir cümleleri (25 test sorusu)
44.Ability: can, could, be able to (98 test sorusu) video
45.Young-younger/expensive-more expensive (genç-daha genç pahalı-daha pahalı) TR (51 test sorusu)
46.Older than/more expensive than /daha yaşlı/daha pahalı (55 test sorusu) video
47.As much as, as strong as / kadar çok, kadar güçlü (50 test sorusu) video
48.To & -ing (I want to do & I enjoy doing) (105 test sorusu) video
49.Adjectives (old,expensive,nice) sıfatlar (62 test sorusu)
50.I / me / my / mine (58 test sorusu)
51.A/an (74 test sorusu)
52.Rose(s) flower(s) (Singular & Plural) (Tekil & Çoğul) (58 test sorusu)
53.Necessity; must, have to, need to, should, had better, be supposed to (203 test sorusu) video
54.Be able to (25 test sorusu) video
55.Too (50 test sorusu) video
56.ADJECTIVE + PREPOSITON ( happy about, angry at) (104 test sorusu)
57.VERB + PREPOSITON (Fiil+edat): listen to... look at... (55 test sorusu)
58.So/such (49 test sorusu)
59.Look, smell, taste, feel, sound (53 test sorusu)
60.Tag questions (aren't you, didn't he) (52 test sorusu)
61.Myself, yourself, ourselves.....and each other Reflexive Pronouns (Dönüşlülük Zamirleri) (101 test sorusu)
62.Too/either so am I neither am I (51 test sorusu)
63.Used to (100 test sorusu) video
64.He went to Paris yesterday (kelime dizimi 1) (49 test sorusu)
65.Always/often/usually (kelime dizimi 2) (51 test sorusu)
66.Still=hala yet=şu ana kadar already=zaten, çoktan (50 test sorusu)
67.-'s (Amanda's car - My sister's wedding) Possessive Nouns (Sahiplik Eki) (58 test sorusu)
68.Give the pencil to me, give me the pencil (kalemi bana ver) (100 test sorusu)
69.At 7 o'clock (saat yedide) on Wednesday (çarşamba günü) in May (Mayıs ayında) (51 test sorusu)
70.A ticket / some money - Countable & Uncountable (Sayılabilen & Sayılamayan) (50 test sorusu)
71.A ticket / some money - Countable & Uncountable 2 (Sayılabilen & Sayılamayan) (50 test sorusu)
72.A/an & the (belirteçler) (51 test sorusu)
73.From Monday to Friday ( Pazartesiden cumaya) until Monday (Pazartesiye kadar) since 1989 (1989'dan beri) for six months (altı aydır) (50 test sorusu)
74.The (50 test sorusu)
75.Go to work go home go to the cinema (50 test sorusu)
76.I like pop music I hate meat (50 test sorusu)
77.Be supposed to (25 test sorusu) video
78.Be allowed to (25 test sorusu) video
79.One-ones-which one-which ones (50 test sorusu)
80.Enough / yeterli, yeterince (50 test sorusu) video
81.How far, how hot, how difficult (51 test sorusu)
82.Negatives-olumsuz cümleler (don't/didn't/haven't/isn't) (50 test sorusu)
83.Questions-sorular 1 (did you, do you, is he) (51 test sorusu)
84.Questions-sorular 2 (who saw you-who did you see?) (50 test sorusu)
85.Questions-sorular 3 (who is she talking to-what are you interested in?) (50 test sorusu)
86.What color, what kind of, which city, which pencil? (55 test sorusu)
87.Work/working go/going do/doing (50 test sorusu)
88.Go to... go on... go for... go -ing... (go-gitmek fiilinin kullanımları) (50 test sorusu)
89.Some / any (51 test sorusu)
90.Not+any, no, none (51 test sorusu)
91.Anybody/ anyone/anything/nobody/no-one/nothing (50 test sorusu) video
92.Somebody/anything/nowhere (56 test sorusu)
93.Every / all (51 test sorusu)
94.Everybody/everything/everywhere (52 test sorusu)
95.All most some any no none (54 test sorusu)
96.Both either neither (50 test sorusu)
97.Permission; can, may, could, be allowed to (100 test sorusu) video
98.Do & make (50 test sorusu)
99.The oldest-the most expensive / en eski-en pahalı (53 test sorusu) video
100.I/me He/him... Object Pronouns (Nesne zamirleri) (55 test sorusu) video
101.Whose is this? It's mine. Possessive Pronouns (Sahiplik Zamirleri) (50 test sorusu)
102.The... (names of places) (yer isimleri) (50 test sorusu)
103.This/that/these/those (bu/şu/bunlar/şunlar) (50 test sorusu)
104.One/ones (49 test sorusu)
105.To / in / at (50 test sorusu)
106.Prepositions 1 (edatlar): under (altında), behind (arkasında), opposite (karşısında), etc.(vs.) (50 test sorusu) video
107.Prepositions 2 (edatlar): up (yukarısında), over (üstünde), through (içinden geçerek), etc. (50 test sorusu)
108.On / at / by / with / about (48 test sorusu)
109.Preposition + ...-ing: afraid of... (korkmak) good at... (iyi olmak) (50 test sorusu)
110.CONJUNCTIONS (Bağlaçlar): and (ve) / but (ama) / or (veya) / so (bu yüzden) / because (çünkü) (50 test sorusu)
111.WHEN/WHILE/before/after (49 test sorusu)
112.If clause (Şart Cümleleri) Type 1 (101 test sorusu) video
113.If clause (Şart cümleleri) Type 2 (100 test sorusu) video
114.If Clause (Şart Cümleleri) Type 3 (100 test sorusu) video
115.After, before, during, while (25 test sorusu)
116.In/at/on (içinde/-de/üstünde) 2 (26 test sorusu)
117.The car that hit the man (relative clause 1) (151 test sorusu) video
118.The man who I met last night (relative clause 2) (152 test sorusu) video
119.I think, I wonder, I am afraid, I remember that (51 test sorusu)
120.Passive Voice 1 (150 test sorusu) video
121.Reported speech (he said that, he told me that) söylenenleri aktarma (204 test sorusu) video
122.Have something done-get something done (200 test sorusu) video
123.Get sb to do st-have sb do st-make sb do st-birisine bir şey yaptırtmak (200 test sorusu) video
124.Perfect Modals (must have done-should have done vs) (200 test sorusu) video
125.Passive Voice 2 (100 test sorusu) video
126.See/watch/hear/ feel/ sense/ listen sb do/doing smt (49 test sorusu)

Gramer bölümü notları:

Bilmediğiniz konuyu çalıştıktan sonra, ilgili okuma ve dinleme parçalarını tamamlamanızı ve ondan sonra testlere başlamanızı tavsiye ederiz. Düzenli bir ilerleme için, gramer çalışmanızı kelime testleriyle birlikte yapınız.

Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2020