go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 960 kişi  17 Haz 2024 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

Gramer

1.My/his/their Possessive Adjectives (Sahiplik sıfatları) (56 test sorusu) video
2.Am is are (102 test sorusu) video
3.Present Continuous Tense / Şimdiki Zaman (202 test sorusu) video
4.In/at/on/into/out of (26 test sorusu)
5.Simple Present Tense / Geniş Zaman (199 test sorusu) video
6.Have-has (97 test sorusu) video
7.To... & for... (için) (54 test sorusu) video
8.Would like-would you like (35 test sorusu)
9.Asking people to do things: Can you? Could you? Would you? Will you? (100 test sorusu) video
10.There is there are (103 test sorusu) video
11.Was were (100 test sorusu) video
12.Simple Past Tense / Geçmiş Zaman (199 test sorusu) video
13.Get (almak) fiilinin kullanımları (get into/out of) (52 test sorusu)
14.Past Continuous Tense / Şimdiki Zamanın Hikayesi (201 test sorusu) video
15.Can-can't (26 test sorusu) video
16.Must mustn't (25 test sorusu) video
17.Going to Future Tense (Gelecek Zaman) (200 test sorusu) video
18.Future Tense (gelecek zaman-will) (199 test sorusu) video
19.Adverbs-zarflar 1 (well-badly-slowly) (51 test sorusu)
20.Young-younger/expensive-more expensive (genç-daha genç pahalı-daha pahalı) TR (51 test sorusu)
21.Somebody/anything/nowhere (56 test sorusu)
22.There was/were there has/have been there will be (100 test sorusu)
23.It is/it was (50 test sorusu)
24.Tenses/Tüm zamanlar (29 test sorusu)
25.Could vs can TR (25 test sorusu) video
26.Possibility-certanity: may, might, could, must (106 test sorusu) video
27.Should vs must (26 test sorusu) video
28.Have to has to (26 test sorusu) video
29.Need (25 test sorusu) video
30.Ought to/ had better /should/do you think (25 test sorusu) video
31.Used to (100 test sorusu) video
32.MODALS ALL MIXED (13 test sorusu)
33.How long does it take.... (50 test sorusu)
34.Tag questions (aren't you, didn't he) (52 test sorusu)
35.Advise/allow/convince/ask/expect/beg/cause/require/warn TR (153 test sorusu) video
36.I don't know if TR (100 test sorusu) video
37.I don't know why TR (203 test sorusu) video
38.After, before, when, until, as soon as - Time Clauses (200 test sorusu) video
39.A lot much many (53 test sorusu) video
40.A lot of, lots of, much, many, too much, too many (50 test sorusu)
41.Little few a little a few (50 test sorusu) video
42.All of, some of, none of, one of, both of, neither of (50 test sorusu) video
43.Might (25 test sorusu) video
44.May may not (25 test sorusu) video
45.Passive Voice 1 (150 test sorusu) video
46.Ability: can, could, be able to (98 test sorusu) video
47.Passive Voice 2 (100 test sorusu) video
48.Older than/more expensive than /daha yaşlı/daha pahalı (55 test sorusu) video
49.As much as, as strong as / kadar çok, kadar güçlü (50 test sorusu) video
50.To & -ing (I want to do & I enjoy doing) (105 test sorusu) video
51.Adjectives (old,expensive,nice) sıfatlar (62 test sorusu)
52.Present Perfect Tense Present Perfect Continuous Tense (202 test sorusu) video
53.Past Perfect Tense Past Perfect Continuous Tense (199 test sorusu) video
54.ADJECTIVE + PREPOSITON ( happy about, angry at) (104 test sorusu)
55.VERB + PREPOSITON (Fiil+edat): listen to... look at... (55 test sorusu)
56.I / me / my / mine (58 test sorusu)
57.A/an (74 test sorusu)
58.Rose(s) flower(s) (Singular & Plural) (Tekil & Çoğul) (58 test sorusu)
59.Necessity; must, have to, need to, should, had better, be supposed to (203 test sorusu) video
60.Be able to (25 test sorusu) video
61.Too (50 test sorusu) video
62.So/such (49 test sorusu)
63.Look, smell, taste, feel, sound (53 test sorusu)
64.Myself, yourself, ourselves.....and each other Reflexive Pronouns (Dönüşlülük Zamirleri) (101 test sorusu)
65.Too/either so am I neither am I (51 test sorusu)
66.He went to Paris yesterday (kelime dizimi 1) (49 test sorusu)
67.Always/often/usually (kelime dizimi 2) (51 test sorusu)
68.Still=hala yet=şu ana kadar already=zaten, çoktan (50 test sorusu)
69.-'s (Amanda's car - My sister's wedding) Possessive Nouns (Sahiplik Eki) (58 test sorusu)
70.Give the pencil to me, give me the pencil (kalemi bana ver) (100 test sorusu)
71.At 7 o'clock (saat yedide) on Wednesday (çarşamba günü) in May (Mayıs ayında) (51 test sorusu)
72.A ticket / some money - Countable & Uncountable (Sayılabilen & Sayılamayan) (50 test sorusu)
73.A ticket / some money - Countable & Uncountable 2 (Sayılabilen & Sayılamayan) (50 test sorusu)
74.A/an & the (belirteçler) (51 test sorusu)
75.From Monday to Friday ( Pazartesiden cumaya) until Monday (Pazartesiye kadar) since 1989 (1989'dan beri) for six months (altı aydır) (50 test sorusu)
76.The (50 test sorusu)
77.Go to work go home go to the cinema (50 test sorusu)
78.I like pop music I hate meat (50 test sorusu)
79.Be supposed to (25 test sorusu) video
80.Be allowed to (25 test sorusu) video
81.One-ones-which one-which ones (50 test sorusu)
82.Enough / yeterli, yeterince (50 test sorusu) video
83.How far, how hot, how difficult (51 test sorusu)
84.Negatives-olumsuz cümleler (don't/didn't/haven't/isn't) (50 test sorusu)
85.Questions-sorular 1 (did you, do you, is he) (51 test sorusu)
86.Questions-sorular 2 (who saw you-who did you see?) (50 test sorusu)
87.Questions-sorular 3 (who is she talking to-what are you interested in?) (50 test sorusu)
88.What color, what kind of, which city, which pencil? (55 test sorusu)
89.Work/working go/going do/doing (50 test sorusu)
90.Go to... go on... go for... go -ing... (go-gitmek fiilinin kullanımları) (50 test sorusu)
91.Some / any (51 test sorusu)
92.Not+any, no, none (51 test sorusu)
93.Anybody/ anyone/anything/nobody/no-one/nothing (50 test sorusu) video
94.Every / all (51 test sorusu)
95.Everybody/everything/everywhere (52 test sorusu)
96.All most some any no none (54 test sorusu)
97.Both either neither (50 test sorusu)
98.Permission; can, may, could, be allowed to (100 test sorusu) video
99.Do & make (50 test sorusu)
100.The oldest-the most expensive / en eski-en pahalı (53 test sorusu) video
101.I/me He/him... Object Pronouns (Nesne zamirleri) (55 test sorusu) video
102.Whose is this? It's mine. Possessive Pronouns (Sahiplik Zamirleri) (50 test sorusu)
103.The... (names of places) (yer isimleri) (50 test sorusu)
104.This/that/these/those (bu/şu/bunlar/şunlar) (50 test sorusu)
105.One/ones (49 test sorusu)
106.To / in / at (50 test sorusu)
107.Prepositions 1 (edatlar): under (altında), behind (arkasında), opposite (karşısında), etc.(vs.) (50 test sorusu) video
108.Prepositions 2 (edatlar): up (yukarısında), over (üstünde), through (içinden geçerek), etc. (50 test sorusu)
109.On / at / by / with / about (48 test sorusu)
110.Preposition + ...-ing: afraid of... (korkmak) good at... (iyi olmak) (50 test sorusu)
111.CONJUNCTIONS (Bağlaçlar): and (ve) / but (ama) / or (veya) / so (bu yüzden) / because (çünkü) (50 test sorusu)
112.WHEN/WHILE/before/after (49 test sorusu)
113.If clause (Şart Cümleleri) Type 1 (101 test sorusu) video
114.If clause (Şart cümleleri) Type 2 (100 test sorusu) video
115.If Clause (Şart Cümleleri) Type 3 (100 test sorusu) video
116.After, before, during, while (25 test sorusu)
117.In/at/on (içinde/-de/üstünde) 2 (26 test sorusu)
118.The car that hit the man (relative clause 1) (151 test sorusu) video
119.The man who I met last night (relative clause 2) (152 test sorusu) video
120.I think, I wonder, I am afraid, I remember that (51 test sorusu)
121.Reported speech (he said that, he told me that) söylenenleri aktarma (204 test sorusu) video
122.Have something done-get something done (200 test sorusu) video
123.Get sb to do st-have sb do st-make sb do st-birisine bir şey yaptırtmak (200 test sorusu) video
124.Perfect Modals (must have done-should have done vs) (200 test sorusu) video
125.See/watch/hear/ feel/ sense/ listen sb do/doing smt (49 test sorusu)

Gramer bölümü notları:

Bilmediğiniz konuyu çalıştıktan sonra, ilgili okuma ve dinleme parçalarını tamamlamanızı ve ondan sonra testlere başlamanızı tavsiye ederiz. Düzenli bir ilerleme için, gramer çalışmanızı kelime testleriyle birlikte yapınız.

Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2024