go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 1240 kişi  21 Oca 2020 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

Gramer

1.Am is are (102 test sorusu) video
2.There is there are (103 test sorusu) video
3.Was were (100 test sorusu) video
4.Present Continuous Tense / Şimdiki Zaman (202 test sorusu) video
5.In/at/on/into/out of (26 test sorusu)
6.Simple Present Tense / Geniş Zaman (199 test sorusu) video
7.Simple Past Tense / Geçmiş Zaman (199 test sorusu) video
8.Past Continuous Tense / Şimdiki Zamanın Hikayesi (201 test sorusu) video
9.Going to Future Tense (Gelecek Zaman) (200 test sorusu) video
10.Future Tense (gelecek zaman-will) (199 test sorusu) video
11.Present Perfect Tense Present Perfect Continuous Tense (202 test sorusu) video
12.Past Perfect Tense Past Perfect Continuous Tense (199 test sorusu) video
13.Adverbs-zarflar 1 (well-badly-slowly) (51 test sorusu)
14.There was/were there has/have been there will be (100 test sorusu)
15.It is/it was (50 test sorusu)
16.I want you to... I told you to.../Birisinden bir şey yapmasını istemek, birisine bir şey yapmasını söylemek/ (153 test sorusu) video
17.Tenses/Tüm zamanlar (29 test sorusu)
18.Can-can't (26 test sorusu) video
19.Could couldn't (25 test sorusu) video
20.Must mustn't (25 test sorusu) video
21.Have to has to (26 test sorusu) video
22.Need (25 test sorusu) video
23.May may not (25 test sorusu) video
24.Should shouldn't (26 test sorusu) video
25.Might (25 test sorusu) video
26.Permission; can, may, could, be allowed to (100 test sorusu) video
27.Had better (25 test sorusu) video
28.Asking people to do things: Can you? Could you? Would you? Will you? (100 test sorusu) video
29.Be able to (25 test sorusu) video
30.Be supposed to (25 test sorusu) video
31.Be allowed to (25 test sorusu) video
32.Negatives-olumsuz cümleler (don't/didn't/haven't/isn't) (50 test sorusu)
33.Ability: can, could, be able to (98 test sorusu) video
34.Possibility-certanity: may, might, could, must (106 test sorusu) video
35.Imperative-emir cümleleri (25 test sorusu)
36.To... & for... (için) (54 test sorusu) video
37.Modals/Tüm Modallar (13 test sorusu)
38.Would like-would you like (35 test sorusu)
39.Questions-sorular 1 (did you, do you, is he) (51 test sorusu)
40.Questions-sorular 2 (who saw you-who did you see?) (50 test sorusu)
41.Questions-sorular 3 (who is she talking to-what are you interested in?) (50 test sorusu)
42.How far, how hot, how difficult (51 test sorusu)
43.What color, what kind of, which city, which pencil? (55 test sorusu)
44.How long does it take.... (50 test sorusu)
45.One-ones-which one-which ones (50 test sorusu)
46.Work/working go/going do/doing (50 test sorusu)
47.To & -ing (I want to do & I enjoy doing) (105 test sorusu) video
48.Enough / yeterli, yeterince (50 test sorusu) video
49.Go to... go on... go for... go -ing... (go-gitmek fiilinin kullanımları) (50 test sorusu)
50.Some / any (51 test sorusu)
51.Not+any, no, none (51 test sorusu)
52.Anybody/ anyone/anything/nobody/no-one/nothing (50 test sorusu) video
53.Get (almak) fiilinin kullanımları (52 test sorusu)
54.Somebody/anything/nowhere (56 test sorusu)
55.Every / all (51 test sorusu)
56.Everybody/everything/everywhere (52 test sorusu)
57.All most some any no none (54 test sorusu)
58.Both either neither (50 test sorusu)
59.A lot much many (53 test sorusu) video
60.Adjectives (old,expensive,nice) sıfatlar (62 test sorusu)
61.Little few a little a few (50 test sorusu) video
62.Do & make (50 test sorusu)
63.Young-younger/expensive-more expensive (genç-daha genç pahalı-daha pahalı) (51 test sorusu)
64.As much as, as strong as / kadar çok, kadar güçlü (50 test sorusu) video
65.Older than/more expensive than /daha yaşlı/daha pahalı (55 test sorusu) video
66.The oldest-the most expensive / en eski-en pahalı (53 test sorusu) video
67.Have-has (97 test sorusu) video
68.I/me He/him... Object Pronouns (Nesne zamirleri) (55 test sorusu) video
69.My/his/their Possessive Adjectives (Sahiplik sıfatları) (56 test sorusu) video
70.Whose is this? It's mine. Possessive Pronouns (Sahiplik Zamirleri) (50 test sorusu)
71.I / me / my / mine (58 test sorusu)
72.A/an (74 test sorusu)
73.Rose(s) flower(s) (Singular & Plural) (Tekil & Çoğul) (58 test sorusu)
74.Necessity; must, have to, need to, should, had better, be supposed to (203 test sorusu) video
75.Too (50 test sorusu) video
76.Adjective + preposition ( happy about, angry at) (104 test sorusu)
77.So/such (49 test sorusu)
78.All of, some of, none of, one of, both of, neither of (50 test sorusu) video
79.Look, smell, taste, feel, sound (53 test sorusu)
80.Tag questions (aren't you, didn't he) (52 test sorusu)
81.Myself, yourself, ourselves.....and each other Reflexive Pronouns (Dönüşlülük Zamirleri) (101 test sorusu)
82.Too/either so am I neither am I (51 test sorusu)
83.Used to (100 test sorusu) video
84.He went to Paris yesterday (kelime dizimi 1) (49 test sorusu)
85.Always/often/usually (kelime dizimi 2) (51 test sorusu)
86.Still=hala yet=şu ana kadar already=zaten, çoktan (50 test sorusu)
87.-'s (Amanda's car - My sister's wedding) Possessive Nouns (Sahiplik Eki) (58 test sorusu)
88.Give the pencil to me, give me the pencil (kalemi bana ver) (100 test sorusu)
89.At 7 o'clock (saat yedide) on Wednesday (çarşamba günü) in May (Mayıs ayında) (51 test sorusu)
90.A ticket / some money - Countable & Uncountable (Sayılabilen & Sayılamayan) (50 test sorusu)
91.A ticket / some money - Countable & Uncountable 2 (Sayılabilen & Sayılamayan) (50 test sorusu)
92.A/an & the (belirteçler) (51 test sorusu)
93.From Monday to Friday ( Pazartesiden cumaya) until Monday (Pazartesiye kadar) since 1989 (1989'dan beri) for six months (altı aydır) (50 test sorusu)
94.The (50 test sorusu)
95.Go to work go home go to the cinema (50 test sorusu)
96.I like pop music I hate meat (50 test sorusu)
97.The... (names of places) (yer isimleri) (50 test sorusu)
98.This/that/these/those (bu/şu/bunlar/şunlar) (50 test sorusu)
99.One/ones (49 test sorusu)
100.To / in / at (50 test sorusu)
101.Prepositions 1 (edatlar): under (altında), behind (arkasında), opposite (karşısında), etc.(vs.) (50 test sorusu) video
102.Prepositions 2 (edatlar): up (yukarısında), over (üstünde), through (içinden geçerek), etc. (50 test sorusu)
103.On / at / by / with / about (48 test sorusu)
104.Preposition + ...-ing: afraid of... (korkmak) good at... (iyi olmak) (50 test sorusu)
105.Verb + preposition (Fiil+edat): listen to... look at... (55 test sorusu)
106.CONJUNCTIONS (Bağlaçlar): and (ve) / but (ama) / or (veya) / so (bu yüzden) / because (çünkü) (50 test sorusu)
107.WHEN/WHILE/before/after (49 test sorusu)
108.If clause (Şart Cümleleri) Type 1 (101 test sorusu) video
109.If clause (Şart cümleleri) Type 2 (100 test sorusu) video
110.If Clause (Şart Cümleleri) Type 3 (100 test sorusu) video
111.A lot of, lots of, much, many, too much, too many (50 test sorusu)
112.After, before, during, while (25 test sorusu)
113.In/at/on (içinde/-de/üstünde) 2 (26 test sorusu)
114.The car that hit the man (relative clause 1) (151 test sorusu) video
115.The man who I met last night (relative clause 2) (152 test sorusu) video
116.I don't know if they are here (100 test sorusu) video
117.I don't know where they are (203 test sorusu) video
118.After, before, when, until, as soon as - Time Clauses (200 test sorusu) video
119.I think, I wonder, I am afraid, I remember that (51 test sorusu)
120.Passive Voice 1 (150 test sorusu) video
121.Reported speech (he said that, he told me that) söylenenleri aktarma (204 test sorusu) video
122.Have something done-get something done (200 test sorusu) video
123.Get sb to do st-have sb do st-make sb do st-birisine bir şey yaptırtmak (200 test sorusu) video
124.Perfect Modals (must have done-should have done vs) (200 test sorusu) video
125.Passive Voice 2 (100 test sorusu) video
126.See/watch/hear/ feel/ sense/ listen sb do/doing smt (49 test sorusu)

Gramer bölümü notları:

Bilmediğiniz konuyu çalıştıktan sonra, ilgili okuma ve dinleme parçalarını tamamlamanızı ve ondan sonra testlere başlamanızı tavsiye ederiz. Düzenli bir ilerleme için, gramer çalışmanızı kelime testleriyle birlikte yapınız.

Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2020