go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 524 kişi  24 May 2019 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

according to

 
göre
 • You were sentenced to death according to the law. I also will notify your relatives like this.
  Yasalara göre, ölüme mahkum edildiniz. Akrabalarınızı bu şekilde bilgilendireceğiz.

 • But according to the law, it is still
  my right to choose what I do with my body.
  Vücuduma yapacağım şeyi seçmek,
  kanunen benim hakkım.

 • We promise according to our hopes and perform according to our fears.
  Francois de La Rochefoucauld
  Umutlarımıza göre söz veririz ve korkularımıza göre uygularız.

 • Now, according to the station map,|this is Downbelow.
  Şimdi, istasyon haritasına göre burası Downbelow (Durağıdır.)

 • We received his latest telegram yesterday morning. It seemed everything was going according to plan.
  Son telgrafını dün sabah aldık. Her şey plana göre gidiyormuş gibi görünüyordu.

 • It is more or less did not process according to the plan.
  Öyle ya da böyle plana göre ilerlemedi.

 • What are you doing? playing for the other team? Now, are you guys going to plam according to the rules or not?
  Ne yapıyorsunuz ? Diğer takım için oynuyorsunuz? Şimdi çocuklar kurallara göre oynayacak mısınız oynamayacak mısınız?

 • I was arranging to have his body prepared according to the ceremonies...
  Naaşının törenlerine göre hazırlatılmasını düzenliyordum.

 • My music is my way to rearrange the world according to my own hopes.
  Stephan Jenkins
  Müziğim umutlarıma göre dünyayı tekrar düzenleme yolumdur.

 • Michelle Obama was asked when life begins. According to her it's when she and Barack take over the White House.
  Evan Sayet
  Michelle Obama'ya hayatın ne zaman başladığı soruldu. Ona göre Barrack ve o Beyaz Sarayı devraldığı zaman.
 • Members of Congress must live according to the same laws as everyone else.
  Bobby Jindal
  Meclis Üyeleri diğer herkesle aynı kanunlara göre yaşamalıdır.
 • In 2005, there were over 2,400 restaurants on the island of Majorca according to the Majorcan Tourist Board.
  Mayorka Turist İdaresine göre, 2005'te Mayorka adasında 2400'ün üzerinde restoran vardı.
 • Mathematics is a game played according to certain simple rules with meaningless marks on paper.
  David Hilbert
  Matematik, basit kesin kurallara göre kağıt üstündeki anlamsız işaretlerle oynanan bir oyundur.
 • A woman can have her marriage annulled if she was forced into that marriage according to court records.
  Mahkeme kayıtlarına göre, eğer bir kadın zorla evlendirildiyse, evliliğini iptal ettirebilir.
 • To avoid that, rules are needed and an army, according to Kiriyama.
  Kiriyama'ya göre bundan kaçınmak için yasalara ve orduya gereksinim duyulur.
 • No one is truly free, they are a slave to wealth, fortune, the law, or other people restraining them from acting according to their will.
  Kimse tam anlamıyla özgür değildir, zenginliğin, talihin, kanunun veya onları kendi isteklerine göre davranmaktan alıkoyan diğer kişilerin köleleridirler.
 • You know who I represent.
  Well, according to the broker, you are affiliated with the Raslak Jihad.
  Kimi temsil ettiğimi biliyorsunuz.
  Mmm, brokera göre, Raslak Jihad ile bağlantınız var.
 • People will judge you according to your own convictions.
  Dexter Scott King
  İnsanlar sizi kendi görüşlerinize göre yargılayacaktır.
 • Our duty is to be useful, not according to our desires but according to our powers.
  Henri Frederic Amiel
  Görevimiz yararlı olmaktır, isteklerimize göre değil ama güçlerimize göre.
 • The love which moves the world, according to common Christian belief, is God's love and the love of God.
  Mortimer Adler
  Genel Hristiyan inanışına göre dünyayı hareket ettiren sevgi Tanrının sevgisi ve Tanrı sevgisidir.

314 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2019